بارمان

شما در حال مشاهده

بایگانی تگ: سالنامه 96 سررسید 96 تقویم رومیزی 96

رنگ ها بر رفتار مشتریان اثر گذارند؟

رنگ ها معناهای خاصی دارند، اما این معناها دائمی نیست. این معانی در طول قرن ها به رنگ ها اختصاص داده شده است و ممکن است همین رنگ ها دوباره معناهای مختلفی پیدا کنند.رنگ میتواند یک ابزار ارتباط بصری مهم باشد که می تواند بر روانشناسی بیننده در سطحی نیمه هشیار تاثیر بگذارد. رنگ یک […]