بارمان

شما در حال مشاهده

بایگانی تگ: روشهای مختلف در ارزیابی تبلیغات | آژانس تبلیغاتی بارمان

خود ارزیابی در تبلیغات

پسر كوچكی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روی جعبه رفت تا دستش به دكمه های تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش می داد.. پسرك پرسید: «خانم، می توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن های حیاط خانه […]